Privacy en disclaimer

Privacy beleid (op basis van de AVG, voortvloeiend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679)

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed is geborgd. Het privacyreglement Logomedia B.V. beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens.

Logomedia B.V. ;

  • gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen.
  • deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is.
  • bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens.
  • houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden.
  • vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens.
  • informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens.
  • informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens.
  • informeert patiënten indien Logomedia B.V. bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Als u vragen heeft over het privacyreglement kunt hiermee terecht bij uw behandelaar. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@logomedia.rvtest.nl of telefonisch contact opnemen met de praktijk; 078-6135139.

Privacy statement
Logomedia B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker aan Logomedia B.V. verschaft, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld.

Logomedia B.V. zal persoonsgegevens zonder toestemming niet aan derden verstrekken, behalve wanneer zij daartoe verplicht wordt op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak.

U heeft het recht om ons te verzoeken eventuele fouten in uw persoonsgegevens die in ons bezit zijn te verbeteren of uw gegevens te verwijderen. Voor vragen met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u zich wenden tot info@logomedia.rvtest.nl of telefoonnummer 078-6135139.

Gebruiksvoorwaarden
Op ieder gebruik van onze website (hieronder wordt ook verstaan alle bijbehorende applicaties zoals onze nieuwsberichten en nieuwsbrieven) zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

Disclaimer
De informatie op onze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en mag slechts ter algemene kennisname worden gebruikt. De informatie houdt op geen enkele wijze een advies in. Alle informatie is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Logomedia B.V. kan echter niet garanderen dat de informatie op de website juist, volledig en/of up-to-date is.

Logomedia B.V. staat er bovendien niet voor in dat de website altijd bereikbaar is, foutloos functioneert en/of vrij is van virussen.

De website van Logomedia B.V. kan links bevatten naar websites die door derden worden geëxploiteerd. Logomedia B.V. heeft geen invloed op de inhoud en beveiliging van deze websites en is derhalve hiervoor ook niet verantwoordelijk.

Het gebruik van onze website en/of de daarop weergegeven informatie is volledig voor eigen rekening en risico. Logomedia B.V. accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de website en/of de daarop weergegeven informatie.

Intellectueel eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website en de inhoud ervan, berusten volledig bij Logomedia B.V. of diens licentiegevers. Zonder schriftelijke toestemming van Logomedia B.V. is het niet toegestaan de website of delen ervan te wijzigen, bewerken, openbaar maken, vermenigvuldigen, distribueren, beschikbaar stellen aan derden, etc.